นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท พูนทรัพย์พัฒนาธุรกิจ ( 39 ) จำกัด มุ่งมั่นในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการรักษาความเป็นส่วนตัว ข้อความต่อไปนี้จะกล่าวถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับการรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ https://www.neovilletownhome.com/ (“เว็บไซต์”) ดังนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยี (Cookies) เมื่อท่านลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ หรือผ่านพาร์ทเนอร์บุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการอื่น เช่น Facebook, Line OA เป็นต้น ในกรณีเว็บไซต์นี้มีลิ้งค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือพาร์ทเนอร์บุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการอื่นโปรดอ่านข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยทางเว็บไซต์จะดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอาจจะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้ ชื่อ-นามสกุล, วัน/เดือน/ปีเกิด, ที่อยู่ที่บ้าน, ที่อยู่ที่ทำงาน, รหัสไปรษณีย์, เพศ, อายุ, อาชีพ, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, ประเภทเบราเซอร์, หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์(IP Address), โดเมน, เว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม, เวลาเข้าเว็บไซต์, รายได้ส่วนบุคคล, งบประมาณการซื้อ หรือความสนใจและการแสดงความคิดเห็นที่ท่านให้ไว้ต่อบริษัทฯ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ท่านสามารถปฏิเสธที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้เสมอ แต่หากท่านปฏิเสธการให้ความยินยอม บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าการให้บริการของบริษัทฯ อาจให้บริการได้ในระดับที่จำกัด

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการและการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์แก่ท่านที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ https://www.neovilletownhome.com/ เพื่อการติดต่อสื่อสารนำเสนอข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่น และผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯ อันได้แก่ ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์ โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการเก็บข้อมูลสถิติ วิเคราะห์พฤติกรรมทางการตลาด หรือกิจกรรมสนับสนุนทั้งหมดของบริษัทฯ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.neovilletownhome.com/ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ท่านมีสิทธิยกเลิกการรับข่าวสารดังกล่าวได้ตามต้องการตลอดเวลา
บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็น หรือจนกว่าท่านแจ้งคัดค้านหรือลบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือจนกว่าท่านจะเพิกถอนความยินยอม

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับองค์กรอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือตามที่บริษัทฯ กับท่านได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น แต่บริษัทฯ อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้หากเป็นคำสั่งของศาล, กฎหมาย หน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้เงื่อนไขตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะดำเนินการ ดังนี้
0. สิทธิในการเข้าถึงและขอรับข้อมูลส่วนบุคคล (right of access) ท่านสามารถขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยได้ รวมถึงขอให้บริษัทฯ แจ้งท่านถึงแหล่งที่มากรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ
1. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (right of rectification) ในกรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งแตกต่างจากที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ท่านสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้
2. สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) ท่านสามารถขอถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือ ไปยังท่านได้
3. สิทธิในการคัดค้านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ กรณีที่มีเหตุยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถดำเนินการดังกล่าวได้
4. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
5. สิทธิในการถอนความยินยอม (right to withdraw consent) ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมที่ได้ให้แก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
6. สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) ท่านมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยได้ ยกเว้น กรณีที่บริษัทฯ จะต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิในทางกฎหมาย
7. สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน (Lodge a complaint) ในกรณีที่มีเหตุสมควรอันทำให้ท่านเชื่อได้ว่าบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานผู้มีอำนาจได้

5. นโยบายด้านความปลอดภัย
บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะจัดการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะจัดเก็บอย่างปลอดภัย มีมาตรการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดสิทธิในการเข้าถึงอย่างรัดกุม มีมาตรการป้องกันและให้ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเพราะความเป็นส่วนตัวของท่านถือเป็นเรื่องสำคัญ รวมทั้งเว็บไซต์นี้ได้ติดตั้งมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหาย การใช้งานในทางไม่เหมาะสม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิชอบ

6. การแก้ไขปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ในเวลาใดก็ได้ ซึ่งหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น บริษัทฯ จะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและแสดงให้ปรากฏในเว็บไซต์
ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านทำความเข้าใจและรับทราบถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในทุกครั้งที่มีการเข้าเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการเว็บไซต์ https://www.neovilletownhome.com

7. ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ
หากเว็บไซต์นี้มีลิ้งค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบต่อนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวทั้งสิ้น

8. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ
หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ของเว็บไซต์ หรือมีปัญหาขัดข้องในการใช้งาน รวมถึงต้องการจะใช้สิทธิตามที่กำหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามที่อยู่ด้านล่าง
บริษัท พูนทรัพย์พัฒนาธุรกิจ ( 39 ) จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 70/14 หมู่ที่ 6 ถนนศรีวารีน้อย ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ : 064-645-5225
เว็บไซต์ : https://www.neovilletownhome.com/#contact